Periode Pimpinan AMIK Serang

NoPROFILNAMA DIREKTURPERIODE/MASA BAKTI
1H.SHAEFUL RAHMAN, SH1995-2001
2H.RIZQY MULYANA,SE.,M.PD2001 - 2004
3H.MULYA. R. RACHMATOELLAH, LC.,M.HUM2004 - 2007
4H.WAWAN RAHAN FITRIAWAN, S.Si2007 - 2009
5UMAR MANSYURI, S.KOM., M.KOM2009 - 2015
6EDY RAKHMAT, S.KOM.,M.KOM2015 - 2020
 
src="www.amikserang.ac.id"